ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องการจดทะเบียนเกินของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และนักศึกษาภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องการจดทะเบียนเกินของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และนักศึกษาภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องจดทะเบียนเกินหน่วยกิตในภาค 2 ปีการศึกษา 2563 โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ให้ให้ยื่นคำร้องโดยการกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่คณะนิติศาสตร์กำหนด ได้ที่