ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการสอบปลายภาค 2/2563 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตารางสอบปลายภาค

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการสอบปลายภาค 2/2563 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตารางสอบปลายภาค

ดูประกาศและตารางสอบได้ที่ ประกาศการสอบปลายภาค2-63 แก้ไขล่าสุด