ข่าวสารและกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 88 ปี

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 88 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 อันประกอบไปด้วย

1.นายสิงห์ชัย ธนินซ้อน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด
2.ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาทางวิชาการด้านกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.นายประธาน จุฬาโรจน์มนตรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
4.ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา
5.ร้อยตำรวจโท ดร.อุทัย อาทิเวช ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด
5.Professor Dr. Andrew James Harding ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Visiting Research Professor และ Academic Fellow ณ Centre for Asian Legal Studies, Faculty of Law, National University of Singapore

และรางวัลกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 สาขาสังคมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ได้รับรางวัลกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564 สาขาสังคมศาสตร์

  • ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • .ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาทางวิชาการด้านกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • นายประธาน จุฬาโรจน์มนตรี ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Professor Dr. Andrew James Harding ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์

  • ร้อยตำรวจโท ดร.อุทัย อาทิเวช ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์