ประกาศ

ประกาศแจ้ง ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล “เอกสารรับรองข้อมูลของผู้สมัครสอบวิชาเฉพาะคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564” ให้ท่านกรอกข้อมูลภายในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.00 น.

ประกาศแจ้ง
ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูล “เอกสารรับรองข้อมูลของผู้สมัครสอบวิชาเฉพาะคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564” ให้ท่านกรอกข้อมูลภายในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.00 น.

ท่านสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc6XcOUpmJ9zQUk00JNeKyZZjEBSVphWAvCkM7xxIxaoCXjw/viewform

ท่านสามารถตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/announcement-tcas-2564-applicant-list/