ประกาศ

คณะนิติศาสตร์จะประกาศ “แผนผังห้องสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564” ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ภายในเวลา 12.00 น.

เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการจัดห้องสอบให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องพิจารณาห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบโดยละเอียดอีกครั้ง และจะประกาศผังสอบภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.