ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แผนผังห้องสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แผนผังห้องสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะมีการสอบในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 สามารถตรวจสอบแผนผังห้องสอบได้ที่