ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) และให้กลับไปใช้รูปแบบและวิธีการสอบคัดเลือกที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่แรก

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) และให้กลับไปใช้รูปแบบและวิธีการสอบคัดเลือกที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่แรก

 

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) นั้น คณะนิติศาสตร์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร์ ได้พิจารณาถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อโอกาสในการเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ของผู้สมัคร จึงได้พิจารณายกเลิกมติที่ให้เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือก และให้กลับไปใช้รูปแบบและวิธีการสอบคัดเลือกตามที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่แรก โดยให้จัดการสอบคัดเลือกในห้องสอบ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามคณะนิติศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสถานที่สอบในพื้นที่ใกล้เคียงให้กับผู้สมัครบางคนเพื่อรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างของที่นั่งสอบและลดความแออัดของสถานที่สอบ หรือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในกรณีที่ผู้สมัครมีอาการป่วย หรือเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ การรักษาระยะห่าง รวมถึงมาตรการทางสาธารณสุขอื่น ๆ ที่จะประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลัง