ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเขียนบทความวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน

รายชื่อผู้ผ่านการเขียนบทความปัญหาการบังคับใช้ “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง” ในระบบกฎหมายไทย และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนคลิกที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการเขียนบทความให้อธิบายเรื่อง “ผู้กระทำผิดหลายคน” ในกฎหมายอาญา และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนคลิกที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการเขียนบทความปัญหาการปรับใช้หลักความพอสมควรแก่เหตุกับการจำกัด “เสรีภาพทั่วไป” ที่ได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนคลิกที่นี่