ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน Asia Cup 2021

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วยธนวินท์ วงศ์ศรีสุชน (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์รังสิต) ศุภากร วิลาศรัศมี ณิชารีย์ กิติญาณทรัพย์ และปุณฑริก ทยาวิทิต (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (LLB) ) เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันศาลจำลองกฎหมายระหว่างประเทศ  รายการ Asia Cup 2021 โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร และอาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

ทีมคณะนิติศาสตร์ผ่านการคัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันในรอบ Memorials จำนวน 30 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันในรอบ Oral Round (รอบคัดเลือก) และผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 6 จากทีมผู้แข่งขันทั้งหมด 11 ทีม

คณะนิติศาสตร์จะได้เผยแพร่ประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวของนักศึกษาในโอกาสต่อไป