ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ งานเปิดตัวตำรา “ระบบกฎหมายซีวิลลอว์: จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ซีวิลลอว์ vs คอมมอนลอว์: การแบ่งแยกที่ไม่จำเป็น?”


วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเปิดตัวตำรา “ระบบกฎหมายซีวิลลอว์: จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” โดยผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน อาจารย์ประจำศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา ระหว่างเวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคนต่อไป / อาจารย์ประจำศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา

นอกจากนี้ ยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ซีวิลลอว์ vs คอมมอนลอว์: การแบ่งแยกที่ไม่จำเป็น?” โดยผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน โดยมีรศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา เป็นผู้วิพากษ์ (Commentator)  โดยได้มีคณาจารย์ประจำและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

สำหรับรายละเอียดอันเป็นสาระสำคัญของตำราและการบรรยายพิเศษดังกล่าว จะได้มีการนำเสนอในโอกาสต่อไป


รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา
ดำเนินรายการโดย อาจารย์คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร (ซ้ายในภาพ) อาจารย์ประจำศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร อดีตอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตณ์ และผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์

อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ และผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายแพ่ง

ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา

ศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายแพ่ง

รศ.อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งและศูนย์กฎหมายมหาชน

อาจารย์สุประวีณ์ อาสนศักดิ์ อาจารย์ประจำศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา

อาจารย์พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์ และอาจารย์นาฏนภัส เหล็กเพชร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา และอาจารย์กิตติภพ วังคำ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง