สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาการใช้กฎหมายค้ำประกันและจำนองใหม่”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาการใช้กฎหมายค้ำประกันและจำนองใหม่” จัดโดย ศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศาลฎีกา  วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากงานเสวนาโต๊ะกลม “คดี (กระทิงแดง) ชนตำรวจ : นักกฎหมายเห็น สังคมรู้สึก คำถามที่กระบวนการยุติธรรมต้องตอบ”

สรุปสาระสำคัญจากงานเสวนาโต๊ะกลม “คดี (กระทิงแดง) ชนตำรวจ : นักกฎหมายเห็น สังคมรู้สึก คำถามที่กระบวนการยุติธรรมต้องตอบ” จัดโดยศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และถ่ายทอดสดทางระบบ Facebook Live เพจ คณะนิติศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายของสัญญารับทุนรัฐบาล” จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายของสัญญารับทุนรัฐบาล” จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

Share
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “COVID ขวิดการบิน : มุมมอง ปัญหา ความท้าทายและทางออก”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “COVID ขวิดการบิน : มุมมอง ปัญหา ความท้าทายและทางออก” วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ทางระบบ Cisco Webex Events

Share
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการเรื่อง “อนุญาโตตุลาการระหว่างรัฐและนักลงทุนตามสนธิสัญญา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “อนุญาโตตุลาการระหว่างรัฐและนักลงทุนตามสนธิสัญญา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกองทุนศาตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร ในงานเชิดชูครูกฎหมายและรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (Lt.1) คณะนิติศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ฉ้อโกง ขายของทางออนไลน์”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ฉ้อโกง ขายของทางออนไลน์” วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 สัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา น.723 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มาตรการรับมือ Active Shooter กับความปลอดภัยของสังคมไทย”

สรุปสาระสำคัญจากสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มาตรการรับมือ Active Shooter กับความปลอดภัยของสังคมไทย” จัดโดยโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ทางระบบ Facebook Live ผ่าน Facebook Page ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยหน้าที่ของรัฐไทยกับสิทธิในความเป็นคนไทย กรณีอาชญากรรมการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยรัฐ : ความเป็นไปได้หรือความหวังที่เลื่อนลอย”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยหน้าที่ของรัฐไทยกับสิทธิในความเป็นคนไทย กรณีอาชญากรรมการบังคับบุคคลให้สูญหายโดยรัฐ : ความเป็นไปได้หรือความหวังที่เลื่อนลอย” วันพุธที่ 24 มิถุนายน เวลา 13.00- 16.30 น. ทางระบบ Facebook Live ผ่าน Facebook Page คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Share
สรุปสาระสำคัญจากเสวนาออนไลน์หัวข้อ “ทางเลือกวิชาชีพสายกฎหมายในสถานการณ์ Covid-19”

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาออนไลน์หัวข้อ “ทางเลือกวิชาชีพสายกฎหมายในสถานการณ์ Covid-19” จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ได้เวลา 9.30-12.30 น. ทางระบบ Cisco WebEx Meetings และ Facebook Live ผ่านหน้าเพจ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Share
Summary of Special Lecture “A Coach and Horses: Brexit and the British Constitution”

Summary of Special Lecture “A Coach and Horses: Brexit and the British Constitution” on Friday 14 February 2020, at Thammasat University, Tha Phra Chan Campus

Share