ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ

1. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ประจำท่าพระจันทร์

1. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ประจำท่าพระจันทร์ 2 อัตรา

1. ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2. ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ประจำคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดาวน์โหลดผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี ดาวน์โหลดผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายอาญา เรื่อง  “ความผิดฐานกลั่นแกล้งผู้อื่นบนอินเตอร์เน็ต”

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ได้มีการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายอาญา เรื่อง  “ความผิดฐานกลั่นแกล้งผู้อื่นบนอินเตอร์เน็ต” ของนางสาววันวิสาข์ ไชนพันธ์ ณ ห้อง 4050 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  กรรมการสอบได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต (ประธานกรรมการสอบ) อ.ดร.ปราโมทย์ เสริมศีลธรรม (กรรมการสอบ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล (อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ) โดยนางสาววันวิสาข์สอบผ่านโดยมีการแก้ไขเล็กน้อยตามคำแนะนำของกรรมการ และได้ผลสอบวิทยานิพนธ์ในระดับ “ดี”

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ประจำท่าพระจันทร์ 3 ตำแหน่ง

1. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ประจำท่าพระจันทร์ 3 ตำแหน่ง

1. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3. ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขากฎหมายปกครอง ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขากฎหมายอาญา ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขากฎหมายรัฐธรรมนูญ

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเขียนบทความวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอน

รายชื่อผู้ผ่านการเขียนบทความปัญหาการบังคับใช้ “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง” ในระบบกฎหมายไทย และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนคลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านการเขียนบทความให้อธิบายเรื่อง “ผู้กระทำผิดหลายคน” ในกฎหมายอาญา และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนคลิกที่นี่ รายชื่อผู้ผ่านการเขียนบทความปัญหาการปรับใช้หลักความพอสมควรแก่เหตุกับการจำกัด “เสรีภาพทั่วไป” ที่ได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบสอนคลิกที่นี่

Read more