รายนามคณาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

  • ศาสตราจารย์ ดร.พินัย  ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
  • ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์
  • ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
  • ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระรัตน์ จีระวัฒนา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
  • อาจารย์ ปวีร์ เจนวีระนนท์