รายนามคณาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต                     ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  • ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเรือง
  • อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร