รายนามคณาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

วิชาที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ

ปริญญาตรี 

 • น.230 เอกเทศสัญญา 1
 • น.231 เอกเทศสัญญา 2
 • น.232 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
 • น.330 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท
 • น.331 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
 • น.332 กฎหมายลักษณะประกันภัย
 • น.233 เอกเทศสัญญา 3
 • น.335 ทรัพย์สินทางปัญญา
 • น.336 กฎหมายภาษีอากร 1
 • น.344 หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับนักกฎหมาย
 • น.385 ทักษะในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย 1
 • น.437 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ
 • น. 438 วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
 • น.443 กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
 • น.445 กฎหมายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย
 • น.447 ปัญหากฎหมายธุรกิจ
 • น.488 วิชาชีพให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและทนายความ