รายนามคณาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายมหาชน
 • ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
 • ศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
 • ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
 • ศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ ศิริคุณโชติ
 • ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
 • ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
 • รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมัย พิศแข มั่นจิตร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  เดชสมบูรณ์รัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ สุธีวรางกูร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวตรี  สุขศรี
 • อาจารย์ สุรศักดิ์  บุญญานุกูลกิจ