รายนามคณาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ

 • ศาสตราจารย์ ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ
 • ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร
 • ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
 • ศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ วงศ์บัณฑิต
 • รองศาสตราจารย์ ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม
 • รองศาสตราจารย์ ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุประภา รักพงษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์
 • อาจารย์ ดร. นพร โพธิ์พัฒนชัย
 • อาจารย์ ดร. ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
 • อาจารย์ ดร. อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน
 • อาจารย์ ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
 • อาจารย์ พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์
 • อาจารย์ ปทิตตา ไชยปาน