รายนามคณาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ

 • ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์          ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ
 • ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
 • ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
 • ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
 • รองศาตราจารย์ ดร.จารุประภา รักพงษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
 • อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน
 • อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร
 • อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
 • อาจารย์ปทิตตา ไชยปาน
 • อาจารย์ยศสุดา หร่ายเจริญ
 • อาจารย์อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ
 • อาจารย์ภัทรพงษ์ แสงไกร
 • อาจารย์พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์