รายนามคณาจารย์ประจำศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา

 • ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์                    ผู้อำนวยการศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา
 • ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
 • ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
 • ศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
 • รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเรือง
 • อาจารย์ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
 • อาจารย์ชาคริต สิทธิเวช
 • อาจารย์คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร
 • อาจารย์สุประวีณ์ อาสนศักดิ์
 • อาจารย์วรรษมน คุณอมรพงศ์

กิจกรรมวิชาการของศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา