รายนามคณาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง

วิชาที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์กฎหมายแพ่ง

 • น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
 • น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
 • น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
 • น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
 • น.202 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
 • น.280 ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
 • น.300 กฎหมายลักษณะครอบครัว
 • น.301 กฎหมายลักษณะมรดก
 • น.380 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • น.204 สัมมนากฎหมายแพ่ง 1
 • น.205 สัมมนากฎหมายแพ่ง 2
 • น.206 กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • น.209 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • น.303 ระบบกฎหมายซีวิลลอว์
 • น.305 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 • น.383 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี
 • น.403 กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ

ข่าวสารและกิจกรรม ศูนย์กฎหมายแพ่ง