รายชื่อคณาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายภาษี

  • อาจารย์ ดร.ภัทรวัณย์ จงจิตต์       ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายภาษี
  • ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
  • ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
  • ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
  • อาจารย์พัชราภรณ์ ตฤนวุฒิพงษ์
  • อาจารย์สหรัฐ อกนิษฐศาตร์
  • อาจารย์ธนภูมิ จันทร์สว่าง
  • อาจารย์กีระเกียรติ พระทัย