ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาดัม รีคี (Adam Reekie) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา “นิติศาสตร์”

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาดัม รีคี (Adam Reekie) (https://www.law.tu.ac.th/teacherspecial/adam-reekie/) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา “นิติศาสตร์” ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563