ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัสเซอ ชุลท์ (Lasse Schuldt) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา “นิติศาสตร์”

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัสเซอ ชุลท์ (Lasse Schuldt) (https://www.law.tu.ac.th/teacherspecial/lasse-schuldt/) อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา “นิติศาสตร์” ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563