ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ธีระ สุธีวรางกูร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชา “กฎหมายมหาชน”

ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ธีระ สุธีวรางกูร (https://www.law.tu.ac.th/teacher/teera-suteevarangkul/) อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชา “กฎหมายมหาชน” ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563