ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี (http://www.law.tu.ac.th/teacher/lalin-kovudikulrungsri/) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเสริมความเสมอภาค / อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
เรื่อง : “สิทธิในการเดินทางทางอากาศของคนพิการ” (The Right to Travel by Air of Persons with Disabilities)
มหาวิทยาลัย : Leiden University ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Pablo Mendes de Leon