ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ปวีร์ เจนวีระนนท์ ที่ได้รับการคัดเลือกจาก World Bank ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษากฎเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย (Regulatory Specialist for Digital Economy Thailand)

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ปวีร์ เจนวีระนนท์ (https://www.law.tu.ac.th/teacher/pawee-jenweeranon/) อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่ได้รับการคัดเลือกจาก World Bank ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษากฎเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย (Regulatory Specialist for Digital Economy Thailand) โดยจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะผู้วิจัยในการค้นหาความท้าทายต่าง ๆ ที่มีต่อการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมดิจิทัล