ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยรัฐบาลไทยให้เป็นผู้แทนไทยในบัญชีรายชื่อคณะผู้เชี่ยวชาญทางการอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของศาลประจำอนุญาโตตุลาการ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต (https://www.law.tu.ac.th/teacher/amnat-wongbandit/)
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ/อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยรัฐบาลไทยให้เป็นผู้แทนไทยในบัญชีรายชื่อคณะผู้เชี่ยวชาญทางการอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของศาลประจำอนุญาโตตุลาการ (Specialized Panel of Arbitrators pursuant to the PCA Environmental Rules) ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2563