ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ (https://www.law.tu.ac.th/teacher/kumchai-jongjakapun) อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทผู้ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการอัยการมาก่อนและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้านการบริหารจัดการ