ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร (https://www.law.tu.ac.th/teacher/pathaichit-eagjariyakorn/) อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม