ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ถิระวัฒน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดี 🎉🎉 เนื่องในโอกาสที่อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ถิระวัฒน์ (https://www.law.tu.ac.th/teacher/juthamas-thirawat/)
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Juridical Science สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศจาก Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565
รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565