ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564