ประกาศ

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติเลือกเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🎉🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉 เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติเลือก ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (https://www.law.tu.ac.th/teacher/surapon-nitikraipot/) อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565