ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการประชุมเพื่อส่งมอบงานระหว่างคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันและคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะนิติศาสตร์

ตามที่ รศ. ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ จะหมดวาระการเป็นคณบดีในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 และ รศ. ดร.ปกป้อง ศรีสนิท จะเริ่มดำรงตำแหน่งคณบดีตั้งแต่วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 จึงได้มีการจัดการประชุมเพื่อส่งมอบงานระหว่างคณะผู้บริหารชุดปัจจุบันและคณะผู้บริหารชุดใหม่ ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์