ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์ลำปาง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สนับสนุนให้นักศึกษาตั้งกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกรรม

ในปีการศึกษา 2563 กลุ่มกิจกรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรม 8 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มค่ายอาสาพัฒนาชนบท

คณะนิติศาสตร์ มีความมุ่งหมายที่จะสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ดังนั้นกลุ่มค่ายอาสาพัฒนาชนบท จึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบของการเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาชนบทโดยใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี การใช้ชีวิต ภูมิปัญญาชาวบ้าน และความเป็นอยู่รวมถึงโครงสร้างและปัญหาที่แท้จริงของสังคมชนบท อันเป็นฐาน ในการเรียนรู้ แก้ไข และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในภายภาคหน้า

2. กลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติ (ก.ศ.ป.)

กลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการวางรากฐานในการศึกษาวิชานิติศาสตร์ซึ่งวิชานิติศาสตร์นั้น เป็นทั้งวิชาการและวิชาชีพ โดยวิชาการนั้นเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการทางความคิด ส่วนวิชาชีพนั้นเรียนรู้ผ่านกระบวนการบ่มเพาะปลูกฝัง เพื่อให้มีจิตวิญญาณในการรับใช้ความยุติธรรมและประชาชน ซึ่งก.ศ.ป. นั้นจึงได้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ดังกล่าว และวัตถุประสงค์ของก.ศ.ป. นั้นเป็นกระบวนการเรียนนอกห้องเรียนในรูปแบบของการเปิดค่าย ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ค่าย คือ ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ที่เป็นการเรียนรู้ชีวิตในกลุ่มนักศึกษาด้วยกันเอง และเมื่อได้มีการเรียนรู้ด้วยกันเองแล้วนั้นจะนำไปสู่ค่ายที่สอง คือ ค่ายเผยแพร่ความรู้กฎหมายกึ่งชุมชนสัมพันธ์ที่เป็นการเรียนรู้โดยผ่านชุมชน ซึ่งการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การเป็นนักกฎหมายที่ดีและเก่งนั่นเอง

2.1 ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่

เป็นค่ายที่มีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมในการตระเตรียมตนเองและเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่1 โดยการแนะแนวทางเป็นกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาวิชานิติศาสตร์และแนะแนวทางในการประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายในอนาคต อีกทั้งยังฝึกการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่าและการส่งเสริมการเข้ารวมกิจกรรมในคณะ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างกำลังใจและเรียนรู้ในการบริหารชีวิตของตัวนักศึกษากฎหมายชั้นปีที่1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ในการศึกษาวิชานิติศาสตร์ ปลูกฝังจริยธรรมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมายแก่นักศึกษาที่จะเติมโตเป็นนักกฎหมายที่เก่งและมีคุณภาพในวันข้างหน้า

2.2 โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายกึ่งชุมชนสัมพันธ์

สำหรับค่ายเผยแพร่ความรู้กฎหมายกึ่งสัมพันธ์ (ค่าย ก.ศ.ป. 2) นั้น เป็นค่ายที่ประสงค์ที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชุนหรือสังคมท้องถิ่น โดยใช้เด็กเป็นสื่อกลางหรือเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ไปสู่พ่อแม่หรือผู้ปกครองซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนนั้น ๆ เด็กมักเป็นที่รักของผู้ปกครองเสมอ เมื่อนักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับเด็กแล้ว เด็ก ๆ ก็จะพาเหล่านักศึกษาเข้าถึงคนในชุมชนได้ นักศึกษาก็สามารถเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนของแต่ละสังคมแต่ละชุมชนได้

ในรูปแบบของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจึงมีการพัฒนาความสัมพันธ์ทีควบคู่กันไป ทั้งในส่วนของกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใช้ในการเข้าถึงตัวเด็ก ๆ ในชุมชน หลังจากนั้นกิจกรรมจะมุ่งเน้นไปในทางสัมพันธ์ชุมชน เพื่อเรียนรู้คนในแต่ละชุมชน เพราะแท้จริงแล้วกฎหมายนั้นมาจากการใช้ชีวิตของคนในสังคมนั้นเอง เนื่องด้วยนักศึกษานั้นเป็นนักศึกษากฎหมายจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงที่มาของกฎหมาย ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนไม่เพียงแต่ศึกษาจากตำราในห้องเรียนเท่านั้นเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและมองเห็นถึงสภาพที่แตกต่างของแต่ละสังคมที่ตนได้ลงพื้นที่ และยังเป็นกระบวนการเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นนักกฎหมายที่ดีและเก่งในอนาคต

บางโอกาสบางอย่างที่สำคัญในชีวิตมันอยู่ตรงหน้าเราแต่เรามองไม่เห็นเพราะเราเลือกที่จะไม่มอง สิ่งนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราควรเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิต ซึ่งในที่นี้สิ่งนั้นอาจเป็น “ค่ายเผยแพร่ความรู้กฎหมายกึ่งชุมชนสัมพันธ์”


3. กลุ่มกิจกรรม Pre-Camp

กลุ่มกิจกรรม Pre-Camp เป็นกลุ่มกิจกรรมที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมตลอดจนทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมายและแนวทางในการประกอบวิชาชีพสายกฎหมาย

นอกจากนี้ ภายในกลุ่มกิจกรรมจะได้ทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ ในคณะเพื่อสร้างสัมพันธไมตรี และได้ประสบการณ์การเรียนรู้ในการทำกิจกรรมอีกด้วย


4. กลุ่มร้องประสานเสียง (JURIS CHORUS)

กลุ่มร้องประสานเสียง (JURIS CHORUS)เป็นชมรมขับร้องเพลงประสานเสียงแห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่เพลงของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการทำงานเพื่อส่วนรวมโดยใช้เสียงเพลงเป็นสื่อกลาง ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางกลุ่มกิจกรรมจูริสคอรัสได้ดำเนินงานส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จากผลงานของชมรมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการขับลง ไม่เพียงแต่การขับร้องเพลงของมหาวิทยาลัยในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เช่น พิธีไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น แต่ยังมีการขับร้องเพลงสากลอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบงานรื่นเริงต่าง ๆ อีกด้วย


5. กลุ่มสันทนาการ

เป็นกลุ่มกิจกรรมที่คอยสร้างสีสันและสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคน และยังทำหน้าที่ละลายพฤติกรรมให้กับผู้คน เพื่อสานสัมพันธ์ร่วมกันและกล้าที่จะทำความรู้จักกันมากขึ้น และการที่ได้เข้าร่วมในกลุ่มกิจกรรมสันทนาการนั้นทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้มิตรภาพ เพราะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว และเกิดความสามัคคีผ่านกิจกรรมต่าง ๆ6. กลุ่ม Law Studio

Law studio เป็นชมรมที่รวบรวมนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือสนใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพได้ร่วมกันทำงานเพื่อสร้างผลงาน โดยแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ รูปภาพ ทีวีอาร์ เป็นต้น ซึ่งได้รวบรวมผลงานและเผยแพร่ผ่านทางเฟสบุ๊คใช้ชื่อว่า LawStudioTULP หรือช่อง LawStudio ของยูทูปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม กล่าวคือ ชมรม LawStudio มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ร่วมกันสร้างผลงานและเผยแพร่ผลงานแก่บุคคลภายนอก และเพื่อสร้างความสามัคคีกับชมรมอื่น โดยการบันทึกภาพหรือทำวีทีอาร์สำหรับโปรโมท ชมรมต่าง ๆ ผ่านทางของชมรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งทำให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกัน


7. กลุ่ม MC

กลุ่มกิจกรรมMC LAWTUPL เป็นตัวแทนของคณะนิติศาสตร์ ในการทำงานเป็นพิธีกรในกิจกรรมหรือในพิธีการที่สำคัญของคณะนิติศาสตร์ กิจกรรมวันแรกพบ  กิจกรรมงานนิติวิชาการ กิจกรรมงานวันรพี กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย กิจกรรมนิติสัมพันธ์ กิจกรรมค่ายของคณะนิติศาสตร์ รวมไปถึงงานเสวนาต่าง ๆ ภายในคณะนิติศาสตร์

นอกจากนี้ กลุ่มกิจกรรม MC LAWTUPL  เป็นตัวแทนของคณะนิติศาสตร์ ได้จัดขึ้นมาเพื่อฝึกฝนบุคคลที่อยากจะพัฒนาความสามารถในการพูด บุคลิกภาพในการสื่อสาร เพราะอาชีพทางนิติศาสตร์นอกจากจะใช้ความรู้ทางกฎหมายแล้ว เทคนิคการสื่อสารนั้นถือเป็นคุณสมบัติที่ดีของนักกฎหมาย ดังนั้นจึงขอเชิญน้องทุกคนทั้งบุคคลที่มีความสนใจหรือบุคคลที่ต้องการจะพัฒนา เทคนิคการสื่อสารของตนเอง มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกิจกรรม MC LAWTUPL  ของเรา

8. โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (ค.พ.น.)

การเป็นนักศึกษากฎหมายที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมนั้น นอกจากจะมีองค์ความรู้ในทางตำราและในหิองเรียนแล้ว ยังต้องฝึกฝนทักษะการใช้บังคับกฎหมายในทางปฏิบัติด้วย กลุ่มกิจกรรมโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (ค.พ.น.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกอบรมให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มีทักษะในการใช้กฎหมายภาคปฏิบัติและมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพของนักกฎหมาย จึงได้จัดกิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือและเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และเสริมสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายที่ไม่ถูกจำกัดเพียงแต่ภายในห้องเรียนหรือหนังสือตำราเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงองค์ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติอย่างจัดเจน ซึ่งทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้น

9. ศาลจำลอง

ศาลจำลองนั้นเป็นกลุ่มกิจกรรมที่มีการแสดงบทบาทสมมติและจำลองการพิจารณาของศาล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคคลที่ได้รับชนนั้นสามารถเข้าใจและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ไม่เพียงความรู้ทางด้านวิชาการเท่านั้นเรายังสอดแทรกความสนุกเพื่อให้ทุกคนไม่เบื่อหน่ายและมีความสุขไปพร้อมกันอีกด้วย

หากไม่อยากพลาดความสนุกและได้สาระความรู้ในศาลหรืออาจจะมีสิ่งต่าง ๆ ที่คุณอาจมองไม่เห็นได้ หากไม่ได้มาสัมผัสด้วยตนเอง ก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Page : คณะละครศาลจำลอง TULP