คณะนิติศาสตร์ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในแต่ละศูนย์การศึกษาให้บริการนักศึกษาใน 2 ฝ่ายที่สำคัญคือ

1. ฝ่ายบริการการศึกษาเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาในด้านการเรียนการสอน อาทิเช่น การติดต่อเรื่องตารางสอนและห้องเรียน การขอใบรับรอง การขอดูสมุดคำตอบ การประกาศผลคะแนน การขอลงทะเบียนล่าช้า การขอเทียบโอนหน่วยกิจ เป็นต้น

2. ฝ่ายการนักศึกษาเพื่อให้บริการแก่นักศึกษากิจกรรมนักศึกษา อาทิเช่ การของบประมาณเพื่อทำกิจกรรม การขอใช้สถานที่ของคณะ การขอใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือขอให้คณะจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ การฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

นักศึกษาสามารถติดต่องานบริการการศึกษาได้ที่

  • ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/blog/thaphrachan/
  • ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต โครงการประกาศนียบัตรและโครงการอบรมอื่น ๆ ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/blog/grad/
  • ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ (ศูนย์รังสิต) ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/blog/rangsit/
  • ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ (ศูนย์ลำปาง) ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/blog/lampang/

คณะนิติศาสตร์ยังได้จัดบริเวณเพื่อให้นักศึกษาได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทำกิจกรรมในกลุ่มนักศึกษาหรือเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้พักผ่อน ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่น และในบริเวณเดียวกันนั้น ทางคณะนิติศาสตร์ยังได้จัดให้มีร้านขายหนังสือกฎหมายและร้านค้าเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาอีกด้วย

นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ยังจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา เช่น ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ ณ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ห้องสมุดสัญญา ธรรรมศักดิ์เป็นห้องสมุดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ห้องสมุดสัญญาฯ ได้รวบรวมหน้งสือกฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือหายาก วารสารกฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คำพิพากษาฎีกาของไทย และเอกสารต่างๆ

ที่คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะได้จัดทำห้องอ่านหนังสือสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต และยังจัดห้องเรียนกลุ่มย่อยที่อยู่ในชั้นเดียวกันเพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ร่วมกัน

ที่ศูนย์ลำปาง นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องสมุดบุญชู ตรีทองที่อาคารสิรินธรารัตน์ (ตึกโดม) เพื่อศึกษาค้นคว้า และใช้บริการห้องอ่านหนังสือของคณะนิติศาสตร์ที่อาคารเรียนรวม 5 ใกล้กับสำนักงานบริหารคณะนิติศาสตร์