ระเบียบกฎเกณฑ์ (2)

 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะนิติศาสตร์ได้ออกประกาศของคณะนิติศาสตร์ในเรื่องต่างๆ คณะนิติศาสตร์แนะนำให้นักศึกษาทำความเข้าใจกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะประกาศใช้ เพื่อให้เกิดสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และหากนักศึกษามีข้อคำถามใดๆ อันเกี่ยวข้องกับประกาศที่ออก ขอให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของคณะได้โดยตรง