นักศึกษา วิเทศคณะนิติศาสตร์ได้สร้างความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะนิติศาสตร์ กับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น ความสัมพันธ์กับ University of  Wisconsin Law School ในการจัดทำ Dual Degree Programme สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ความร่วมมือกับ  East  Asian  Legal  Studies Center, University  of  Wisconsin  Law  School  ในโครงการรับนักศึกษากฎหมายของ  University  of  Wisconsin  Law  School  มาฝึกงานสำนักงานกฎหมายในประเทศไทยในระหว่างภาคฤดูร้อน

ความสัมพันธ์กับ German partners อันได้แก่ Goethe University Frankfurt am Main  Westfälische Wilhelms-Universität Münster และ Passau University โดยร่วมกันจัดตั้ง German-Southeast  Asian Center  of  Excellence  for  Public  Policy  and  Good  Governance  ขึ้นในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ได้เริ่มดำเนินการโครงการศึกษากฎหมายระยะสั้น (Spring School) ที่  Frankfurt

ความสัมพันธ์กับ EBS Universitat fur Wirtschaft und Recht (EBS Law School) ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาไปร่วมโครงการวิชาการภาคฤดูร้อนที่ EBS

ความสัมพันธ์กับ Guanxi  University  for Nationalities ในการการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ความสัมพันธ์กับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจำนวน 2  คนต่อปีการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยคู่สัญญาทั้งในระดับคณะและในระดับมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์นั้นได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งในลักษณะเพื่อการขอเทียบโอนลักษณะวิชา การศึกษาภาษาและวัฒนธรรม นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถติดตามการรับสมัครเข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของมหาวิทยาลัยหรือคณะ

นักศึกษาต่างชาติในคณะนิติศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยคู่สัญญานั้น ปัจจุบันประกอบด้วยนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ซึ่งมาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา (ภาคภาษาไทย) ทุกระดับตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในคณะนิติศาสตร์ยังรวมถึงผู้ที่สมัครเข้าศึกษาโดยตรงในหลักสูตรปริญญาโทสาขากฎหมายธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาต่างชาติชาวอิหร่าน ญี่ปุ่น จีน และเยอรมัน มีแนวโน้มว่าจำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติของคณะนิติศาสตร์จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากคณะนิติศาสตร์มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษขึ้น