คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมทั้งในด้านวิชาการ ด้านบริการสังคม และด้านการปลูกฝังจริยธรรม โดยยึดแนวทางว่านักศึกษามีอิสระในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น การดำเนินการกิจกรรมของนักศึกษาจะมีคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดำเนินงานหลัก นอกจากคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์แล้ว ยังมีกลุ่มกิจกรรมอื่นๆ ภายในคณะนิติศาสตร์การดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่มกิจกรรม เช่น กลุ่มนักร้องประสานเสียงคณะนิติศาสตร์ TILSA (Thammasat International Legal Scholars Association) สโมสรฟุตบอลคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยคณะกรรมการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์เป็นผู้ประสานงานกับกลุ่มกิจกรรมเหล่านั้น

กิจกรรมหลักของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 6 ด้าน ดังนี้

1. กิจกรรมด้านวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพทางวิชาการ ฝ่ายการนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ได้มีแผนการส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการของนักศึกษาใน 2 รูปแบบ ได้แก่

รูปแบบที่หนึ่ง แผนการส่งเสริมการแสดงศักยภาพทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และการส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ

แผนดังกล่าวเป็นแผนงานที่สนับสนุนให้นักศึกษาแสดงศักยภาพทั้งทางวิชาการและส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาต่างประเทศ โครงการที่อยู่ภายใต้แผนการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถ ได้แก่

 • โครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์
 • โครงการเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น)
 • โครงการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Alsa Table Diskussion)
 • โครงการแบ่งปันประสบการณ์ International Moot Court จากพี่สู่น้อง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • โครงการประชุมทางวิชาการประจำปีขององค์การนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย (Alsa Asian Annual Forum) ที่ประเทศสิงคโปร์

รูปแบบที่สอง โครงการแนะแนวและเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการทำงาน และศึกษาต่อ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการเตรียมพร้อมบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ในการทำงานและการศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการที่ฝ่ายการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จัดทำขึ้นเป็นประจำ ได้แก่

 • โครงการ A Guide to a successful internship
 • โครงการแนะแนวการศึกษาต่อเนติบัณฑิต
 • โครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมันและญี่ปุ่น เป็นต้น
 • โครงการแนะแนวเส้นทางสู่สำนักงานกฎหมาย

2.    กิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่ประสบปัญหาในการเรียน

ปัญหาที่พบในการเรียนกฎหมายประการหนึ่งคือ ปัญหาด้านการสื่อสารหรือการเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อ เพื่อให้นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ได้พัฒนาทักษะในด้านการเขียน ฝ่ายการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จึงจัดโครงการเสริมทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายขึ้น เพื่อวางพื้นฐานด้านการเขียนให้กับนักศึกษาเพื่อใช้ในการเขียนเพื่อตอบข้อสอบ และเพื่อเขียนงานด้านกฎหมายที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

3.     กิจกรรมด้านการปลูกฝังจริยธรรมในการใช้ความสามารถทางวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่เป็นประจำทุกภาคการศึกษา วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวคือเพื่อให้นักศึกษาซึ่งเป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักกฎหมายที่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายมาเป็นเวลานาน เพื่อให้นักกฎหมายรุ่นใหม่ได้รับรู้และเรียนรู้กรอบการทำงานของนักกฎหมาย

4.     กิจกรรมด้านการบริการสังคม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้รับการสนับสนุนให้ทำกิจกรรมที่มีเป็นการบริการสังคม ในทุกปี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จะนำเสนอโครงการเพื่อนำความรู้ทางด้านกฎหมายไปช่วยเหลือประชาชน หรือเป็นการรวมกลุ่มของนักศึกษาไปพัฒนาชนบท โครงการที่นักศึกษาจัดทำ ได้แก่ ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ค่ายเผยแพร่ความรู้กฎหมายกึ่งชุมชนสัมพันธ์ โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (คพน.) และโครงการเปิดประตูสู่นิติศาสตร์ (Pre-Camp)

5.    กิจกรรมด้านวัฒนธรรม

โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ได้แก่

 • การจัดงานวันรพี
 • โครงการหนังสือพิมพ์แห่งคณะนิติศาสตร์ และจุลสารคณะนิติศาสตร์
 • โครงการประกวดร้องเพลงประสานเสียง
 • โครงการวันไหว้ครู
 • โครงการประกวดโต๊ะกลุ่ม
 • โครงการค่ายเทียน ณ สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ค่ายนิติ-ธรรมะ

6.     กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ทางกฎหมาย

ในส่วนนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ได้นำนักศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เช่น โครงการ academic visit ที่สำนักงานกฎหมาย Tilleke & Gibbins International และสำนักงานกฎหมาย Weerawong, Chinnavat & Partners เป็นต้น

7.     กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในแต่ละชั้นปี รวมทั้งการเชื่อมความสัมพันธ์กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น เช่น วันแรกพบ และรับเพื่อนใหม่คณะนิติศาสตร์ งานนิติสัมพันธ์อันเป็นกิจกรรมสานความสัมพันธ์กับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปาง นิติวังหน้า-ศิริราชวังหลัง โดยเป็นกิจกรรมสานความสัมพันธ์กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล งานShaking Law เป็นกิจกรรมตอบแทนเพื่อนเก่าผู้มาก่อน โดยเพื่อนใหม่ผู้มาทีหลัง งานประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยภายในคณะ กิจกรรมละครเวทีคณะนิติศาสตร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ฝ่ายการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การต่อไปนี้

 • องค์กรความร่วมมือนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์แห่งประเทศไทย (Unity of Juristic Student of Thailand :UJUST)
 • Asian Law Students Association (ALSA)
 • องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สมัชชาประชาคมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
 • องค์การนักเรียนกฎหมายแห่งประเทศไทย (อ.น.ก.ท.) (ผู้สังเกตการณ์)