คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สนับสนุนให้นักศึกษาตั้งกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกรรม

ในปีการศึกษา 2563 กลุ่มกิจกรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิตและหลักสูตรนานาชาติ ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรม 16 กลุ่ม ดังนี้

1. MC of Law TU
2. LAW-TU FOOTBALL CLUB
3. Moot Court หรือ TIMS
4. ค่ายเทียน
5. โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ หรือ ค.พ.น.
6. ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่กลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติหรือ กศป. และ ค่ายวันเด็ก(ค่ายเผยแพร่กฎหมายและชุมชนสัมพันธ์)
7. ค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. Pre-Camp
9. ALSA Thammasat
10. กลุ่มกิจกรรมทูตรพีแห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. คณะกรรมการบริหารงานรพี (Raphi Committee)
12. ศาลจำลอง
13. นิติวิชาการ
14. LAW TU BAND
15. Law TU Cheerleader
16. Thammasat Pro Bono Society

อ่านรายละเอียดของแต่ละกลุ่มกิจกรรมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/currentstudents-clubs-rangsit-and-llb/

และสำหรับศูนย์ลำปาง ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรม 9 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มค่ายอาสาพัฒนาชนบท
2. กลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติ (ก.ศ.ป.) ประกอบด้วย ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ และโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายกึ่งชุมชนสัมพันธ์
3. กลุ่มกิจกรรม Pre-Camp
4. กลุ่มร้องประสานเสียง (JURIS CHORUS)
5. กลุ่มสันทนาการ
6. กลุ่ม Law Studio
7. กลุ่ม MC
8. โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (ค.พ.น.)
9. กลุ่มศาลจำลอง

อ่านรายละเอียดของแต่ละกลุ่มกิจกรรมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/currentstudents-clubs-lampang/