ข่าวสารและกิจกรรม

คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าพบประธานศาลฎีกา เพื่อหารือแนวทางในการปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี รองคณบดีและผู้อำนวยการบัณศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าพบนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นางกรกันยา สุวรรณพานิช เลขาธิการประธานศาลฎีกา และผู้บริหารศาลยุติธรรม เพื่อหารือแนวทางในการปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกผู้พิพากษาศาลยุติธรรม (สนามเล็ก) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีการหารือความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์และศาลยุติธรรมในการปฏิรูปการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ในภาพรวมอีกด้วย