ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน”

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เรียงตามลำดับการสัมภาษณ์)

1. จัตุพร นันตยุ

2. ศศินา ตั้งสุภากิจ

3. เขมินทรา พิริยายน

4. สุดจิรา เรืองทิพย์พิพัฒน์

5. กัญญาภัค สุดภักดี

6. พรพัฒน์ระพี จิระภาค

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง (เรียงตามลำดับการสัมภาษณ์)

1. เบญจรัตน์ นุชน้อมบุญ

2. ภูบดี แสงเฟือง

3. ชนกเนตร กรเพชรพงศ์

4 สืบพงศ์ พุทธิพงษ์

5. พีรวิชญ์ ท้าวขว้าง

หมายเหตุ :

  • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากผศ.ดร.กรศุทธิ์ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการต่อไป กรณีไม่ได้รับการติดต่อภายในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ให้ติดต่อที่อีเมล korrasut@tu.ac.th
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง จะได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมโครงการ กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ หรือกรณีไม่มีผู้สละสิทธิ ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง จะได้เข้าร่วมโครงการ ในระยะที่สอง (จะจัดประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564)