ข่าวสารและกิจกรรม

“โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน”

“โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน”

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ จะดำเนินการจัดทำ “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน” ซึ่งเป็นโครงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินแก่ประชาชนทั่วไปทางระบบออนไลน์หรือทางโทรศัพท์

ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกรายละเอียดปัญหาหนี้สินของท่านได้ตาม QR Code เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการฯ ต่อไป

หมายเหตุ

– แบบสอบถามนี้เป็นการสอบถามปัญหาหนี้สินเบื้องต้น เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในการดำเนินโครงการ

– กำหนดการในการดำเนินโครงการ (การดำเนินการให้คำปรึกษา) คือ ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564

– ศูนย์นิติศาสตร์ และมูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ อาจติดต่อท่านทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการนี้เท่านั้น

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม lawcenter@tu.ac.th

กรอกรายละเอียด โดยสแกน QR Code หรือที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecFA6jb88kpaTTdDyc5KgdU6IqWuRDI-__EbRVOo3sutWJkg/viewform