ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3mPu7Zx

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ http://www.admission.law.tu.ac.th/