ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. ส่งรายชื่อศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ประจำปี 2565

คณะกรรมการชมรมเพื่อนโดมได้จัดทำรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” เพื่อยกย่องเกียรติประวัติและมอบรางวัลให้แก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์

  3. มีความประพฤติดี ไม่กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตนควรค่าแก่การยกย่องและถือเป็นแบบอย่างต่อสังคม

  4. เป็นผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

  5. มีความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ยึดมั่นและยืนหยัดในเรื่องความเป็นธรรมในสังคม

  6. มีผลงานและการแสดงออกที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดชื่อเสียงต่อมหาวิทยาลัย

  7. คุณสมบัติอื่นตามที่คณะการการสรรหากำหนด (สามารถดูระเบียบชมรมเพื่อนโดมว่าด้วยรางวัลจิตวิญญาณธรรมศาสตร์และ fact sheet รางวัลจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ประจำปีได้ทาง https://bit.ly/3yvfp3d)

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. ส่งรายชื่อศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ประจำปี 2565 ดังนี้

  1. ส่งรายชื่อศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ในนามคณะนิติศาสตร์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. สามารถส่งรายชื่อผ่านทาง Google Form เพื่อให้คณะนิติศาสตร์ใช้ในการคัดเลือก และเสนอรายชื่อศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เข้ารับการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ประจำปี 2565 ในนามคณะนิติศาสตร์ สามารถส่งรายชื่อได้ทาง https://forms.gle/mnNqw6z6DRzWpG4g7 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น.

  2. ส่งรายชื่อศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ในนามบุคคล ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มธ. รวมทั้งศิษย์เก่า มธ. คณะอื่น ๆ สามารถส่งรายชื่อผ่านการกรอกแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “จิตวิญญาณธรรมศาสตร์” ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูช่องทางการส่งแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3kW6iR7 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565