ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์พบนักศึกษา

📣📣ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์พบนักศึกษา📣📣

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ทุกศูนย์การศึกษา พบผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบออนไลน์ และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของนักศึกษา

📆วันเสาร์ที่ 20 พ.ย 2564
🕐ตั้งแต่เวลา 13.30 น.
📲ทางระบบ Cisco Webex Meetings

📌รายนามผู้บริหาร
– รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดี
– อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
– รศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร รองคณบดีศูนย์ลำปาง
– ผศ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ ผู้อำนวยการโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต
– ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการพัฒนา

📌สแกนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือที่ https://bit.ly/3DlkkU9