รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
Assoc Prof Dr Munin Pongsapan
คณบดี
Dean

รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
Assoc Prof Dr Torpong Kittiyanupong
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย
Associate Dean for Administration and Research

อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์
Dr Junavit Chalidabhongse
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Associate Dean for Education

รศ.ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร
Assoc Prof Dr Niramai Phitkhae Manjit
รองคณบดีศูนย์ลำปาง
Associate Dean for the Lampang Campus

ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี
Asst Prof Dr Ronnakorn Bunmee
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการพัฒนา
Associate Dean for Innovation and Development

อ.ดร.ภัทรวัณย์ จงจิตต์

Dr Patharawan Chongchit
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
Assistant Dean for Communications

ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
Asst Prof Dr Korrasut Khopuangklang
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Assistant Dean for Student Development

ผศ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ
Asst Dr Aimpaga Techa-apikun
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
Assistant Dean for Planning and Quality Assurance

ผศ.ดร.ตามพงศ์ ชอบอิสระ
Asst Prof Dr Tarmphong Chobisara
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ลำปาง
Assistant Dean for the Lampang Campus

อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน
Dr Amnart Tangkiriphimarn
ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนานาชาติ
Assistant Dean for International Programs

ผศ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย
Asst Prof Dr Naporn Popattanachai
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
Assistant Dean for Administration

อ.ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล
Dr Nattika Sriphongkul
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
Assistant Dean for General Affairs

รศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์
Assoc Prof Dr Nilubol Lertnuwat
ผู้อำนวยการศูนย์อบรมกฎหมายและให้คำปรึกษา
Director of Legal Trainning and Consultancy Center

ผศ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
Asst Prof Dr Lalin Kovudhikulrungsri
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเสริมความเสมอภาค
Chair of the Committee  on Audit and Equality

อ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร
Dr Pananya Larbprasertporn
ผู้อำนวยการศูนย์ Law TU Health & Wellness
Director of Law TU Health & Wellness Center