ผศ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเสริมความเสมอภาค

ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเสริมความเสมอภาค และรับผิดชอบวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายอากาศและอวกาศ และกฎหมายสิทธิมนุษยชน ผศ.ดร.ลลิล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านกฎหมายอากาศและอวกาศ จากมหาวิทยาลัยแม็กกิล ประเทศแคนาดา และมหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ตามลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกคือหัวข้อสิทธิคนพิการในการเดินทางทางอากาศ

อ่านประวัติ ผศ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี เพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/teacher/lalin-kovudikulrungsri/

Asst Prof Dr Lalin Kovudhikulrungsri
Chair of the Committee on Audit and Equality

Asst Prof Dr Lalin Kovudhikulrungsri is Chair of the Committee on Audit and Equality, Faculty of Law, Thammasat University, Thailand. Her main focus has been public international law, air and space law, and human rights law. She received her PhD in Law from Leiden University with a dissertation relating to the right to travel by air of persons with disabilities. She also holds an LLB from Thammasat University and an LLM from the Institute of Air and Space Law, Faculty of Law, McGill University, Canada.