รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร
รองคณบดีศูนย์ลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร ดำรงตำแหน่งรองคณบดีศูนย์ลำปาง สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) และนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน เน้นด้านกฎหมายสุขภาพและสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยตูลูส (คาปิโตล) ประเทศฝรั่งเศส นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor en Droit) สาขากฎหมายมหาชน เน้นด้านกฎหมายสุขภาพและสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยตูลูส (คาปิโตล) สาขาวิชากฎหมายที่สนใจและเป็นผู้บรรยาย ได้แก่ กฎหมายสุขภาพ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายประกันสังคม เป็นผู้เขียนตำรา “กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ” และวิจัยเรื่อง “บทบาทของศาลปกครองในการควบคุมฝ่ายปกครอง: ศึกษากรณีการควบคุมสถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทย”  และ “สิทธิในสุขภาพของผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย” นอกจากนี้ ยังเป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยร่วมระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ University of Franche-Comté ประเทศฝรั่งเศส ในหัวข้อ  ‘Medical compensation without fault: comparison between Thai and French system’ (เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส)

อ่านประวัติ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร เพิ่มเติมได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/teacher/niramai-phitkhae-manjit/

อ่านบทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/talkwithlawexecutiveboard-ep1/

Associate Professor Dr Niramai Phitkhae Manjit
Associate Dean for the Lampang Campus

Niramai Phitkhae Manjit is Associate Dean of the Faculty of Law, Thammasat University for Lampang Campus, one of the three campus of the Faculty of Law, which is located in the North of Thailand. She received her LLB with Second-Class Honors and LLM (public law) from Thammasat University. She also graduated from University of Toulouse 1, France, in Health Law for LLM and PhD (mention très honorable avec félicitations du jury).  Health law, Constitutional Law, Administrative law and Social Protection Law are the legal academic areas that she has taught and interested in. Her book named ‘The rights of patient and the health services system’ has released in 2018 and her research publications in health law and public law have also launched continuously such as ‘The role of the Administrative Court on controlling the administrations: focus on control the private hospital in Thailand’ (published in 2018),  ‘The legal problems on status and legal results of The Medical Council’s orders in Thailand’ (published in 2019), etc. Additional, she do the health research project in collaboration with University of Franche-Comté, France, on ‘Medical compensation without fault: comparison between Thai and French system’ written in French language.