อาจารย์ ดร. พนัญญา ลาภประเสริฐพร เป็นอาจารย์ประจำ สังกัดศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก เกียรตินิยมดีเยี่ยม จากมหาวิทยาลัย Georg-August-University of Göttingen ประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 2019 โดยทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ปัจจุบันอาจารย์ ดร. พนัญญา ลาภประเสริฐพร รับผิดชอบเป็นผู้บรรยายในวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ปรึกษาชมรม Thammasat Pro Bono Society และชมรม Thammasat Pride and Allies และอื่น ๆ

อ่านประวัติ อ.ดร.พนัญญา เพิ่มเติมได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/teacher/pananya-larbprasertporn/

Pananya has been a faculty member of the Center for Natural Resources and Environmental Law and the Center for International Law at the Faculty of Law, Thammasat University since 2019. She received her PhD (summa cum laude) from Georg-August-University of Göttingen, Germany, in 2019 with the scholarship from the Anandhamahidol Foundation. She gives lectures on environmental law, international environmental law, human rights law and trade law as related to environmental matters. She is also a supervisor to student-led clubs “Thammasat Pro Bono Society” and “Thammasat Pride and Allies”, among others.