ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

🙋‍♂️ FAQs คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับภาค 2/563 นิติ มธ. 🙋‍♀️

📌1. การเรียนการสอนภาค 2/2563 และภาคฤดูร้อน 2/2563 เป็นอย่างไร?
ตอบ: การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ตลอดภาค 2/2563 และการบรรยายทุกครั้งจะมีการบันทึกวิดีโอ และภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้น จะมีการเผยแพร่วิดีโอให้นักศึกษาสามารถชมย้อนหลังใน Google Classroom ของวิชานั้น ๆ วิดีโออยู่ในระบบให้นักศึกษาชมย้อนหลังได้อย่างน้อย 7 วันนับจากวันเผยแพร่

📌2. เหตุใดต้องมีการประกาศให้เรียนออนไลน์ทั้งภาค 2/2563 ทั้ง ๆ ที่สถานการณ์อาจจะดีขึ้นในอนาคต?
ตอบ: การประกาศรูปแบบการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษาจะช่วยให้นักศึกษาและผู้ปกครองวางแผนชีวิตและค่าใช้จ่ายสำหรับทั้งภาคการศึกษาได้สะดวกและประหยัดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างหวัด ต้องตัดสินใจวางแผนเรื่องที่พักตลอดทั้งภาคการศึกษา และในช่วงเวลานี้นักศึกษาหลายคนยังสามารถยกเลิกสัญญาหอพักโดยได้รับเงินคืนทั้งหมดหรือบางส่วน บางคนอาจตัดสินใจไม่จองหอพักสำหรับเทอมที่จะมาถึง ซึ่งอาจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้พอสมควร

📌3. ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว และรัฐบาลและมหาวิทยาลัยอนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนในห้องได้ นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลจะทำอย่างไร?
ตอบ: นักศึกษายังสามารถเรียนออนไลน์และดูวิดีโอที่บันทึกไว้จากที่บ้านได้ต่อไปจนจบภาคการศึกษา แม้ว่ามหาวิทยาลัยอาจจะอนุญาตให้นักศึกษาบางส่วนเข้ามาเรียนในห้องได้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น แต่คณะจะยังคงให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์และบันทึกวิดีโอตามที่ประกาศไว้ตั้งแต่ต้น

📌4. รูปแบบการสอบมิดเทอมและปลายภาคของภาค 2/2563 และภาคฤดูร้อน/2563 เป็นอย่างไร?
ตอบ: เป็นการสอบผ่านระบบออนไลน์เหมือนที่เคยดำเนินการในภาค 2/2562

📌5. เหตุใดคณะไม่รอดูสถานการณ์ไปก่อน ก่อนที่จะประกาศรูปแบบการสอบภาค 2/2563 เนื่องจากยังมีเวลาอีกนานก่อนถึงช่วงสอบ?
ตอบ: เหตุผลเดียวกับคำตอบของข้อ 2 คือ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดต้องวางแผนชีวิตและที่อยู่สำหรับทั้งภาคการศึกษาและจำเป็นต้องตัดสินใจในช่วงเวลานี้ การที่นักศึกษาจะต้องหาที่อยู่ชั่วคราวเพื่อสอบมิดเทอมหรือสอบปลายภาค เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาและครอบครัวเกินสมควร คณะเชื่อว่าจะสามารถจัดการสอบแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

📌6. คณะแน่ใจได้อย่างไรว่าคณะจะสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง ๆ ที่นักศึกษาอาจมีความพร้อมทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน?
ตอบ: ในเทอมที่จะมาถึงนี้คณะมีความพร้อมทางเทคโลโนโลยีดีขึ้นกว่าในเทอมที่ผ่าน ๆ มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทางเทคโนโลยีให้กับอาจารย์ผู้บรรยายให้สามารถบรรยายได้อย่างราบรื่นและมีปัญหาน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามคณะตระหนักดีว่านักศึกษามีความพร้อมทั้งเทคโนโลยีแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้คณะจึงจะทำการบันทึกวิดีโอการสอนทุกคาบ และมีการเผยแพร่เป็นประจำสม่ำเสมอ ตามกรอบเวลาที่แจ้งไว้ โดยวิดีโอส่วนใหญ่จะถูกเผยแพร่บน YouTube หรือบนระบบอื่นที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกแม้มีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ไม่สูงมากนัก นอกจากนี้คณะมีคอมพิวเตอร์พกพา (laptop) จำนวน 90 เครื่องให้นักศึกษายืมตลอดภาคการศึกษา

📌7. คณะมีการสนับสนุนอื่นใดเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้หรือไม่?
ตอบ: คณะจะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกคนในอัตราที่มหาวิทยาลัยและคณะจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป
2. ให้ทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และทุนช่วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
3. สนับสนุนค่าพิมพ์เอกสารจำนวนหนึ่งให้กับนักศึกษาทุกคน
4. คณะกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม