ข่าวสารและกิจกรรม

การศึกษาดูงานระบบการบริหารงานบุคคลและระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับนุนวิชาการ คณะนิติศาสตร์

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย อดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย คุณฐิติมา เธียรอนันตกุล รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา คุณรุ่งทิวา กรีวาส รักษาการในตำแหน่งเลขานุการหอสมุดฯ คุณอรนุช ศรีอินทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ คุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หัวหน้างานบริการท่าพระจันทร์และหัวหน้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดฯ สำหรับการศึกษาดูงานระบบการบริหารงานบุคคลและระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับนุนวิชาการ คณะนิติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานดังกล่าวต่อไป